گل آرایی عاشقانه و مدرن

وقتی گل آرایان حرفه ای گلبیشه دست به کار شوند صحنه ای به تصویر خواهند کشید که از زیبایی کار همه حیرت زده شوند !

راه گلی از گلبرگ با شمع های روشن معلق در اب ، قلبی از گلبرگ های زیبا ، اسم او که با حروف گل نوشته شده ، بالون های معلق در هوا ، نوشته ای کوتاه روی گل ها !!!!

خاطره ای ساخته اید فراموش نشدنی !!!!